פורטל המעסיקים

הכשרות OJT

 • מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים (On the job training)

  העסקת עובדים חדשים מהמניין, במשרה מלאה בלפחות שכר מינימום, והעסקתם בתום ההכשרה לתקופה מצטברת של 12 חודשים.

  ייעוד המסלול

  • ​הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים. מוכר בשמו הלועזי On the job training – OJT.
  • צמצום מספר העובדים הזרים.

  מטרת התכנית

  ​מטרת התכנית היא לשלב דורשי עבודה בתעסוקה, לצמצם את האבטלה ולהקנות בסיס מקצועי תוך כדי עבודה במפעלים ובאתרי בניין.

  מה מקבלים במסגרת המסלול

  ​​השתתפות בשכר העובדים

  המעסיק יעסיק את העובדים החדשים כעובדים מהמניין במשרה מלאה וישלם להם שכר מינימום לפחות.
  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משתתף בתשלום בסך של 2,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לעובד לתקופת הכשרה מחודש ועד 6 חודשים.

  השתתפות בחניכת העובדים

  במהלך ההכשרה יקצה המעסיק חונך מקצועי מהמפעל, שילווה את העובדים החדשים וידריכם.
  בגין חניכת העובדים, יהיה זכאי המעסיק לקבל מהמשרד סכום של 3,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לחונך עבור הכשרת קבוצה בת 3 עד 10 עובדים נחנכים, או 1,000 ₪ כולל מע"מ לחודש לחונך עבור הכשרת עובד בודד או שני עובדים, תוך התחייבות להמשיך להעסיקם לאחר תום ההכשרה למשך תקופה מצטברת של 12 חודשים לפחות.

  אופן ההשתתפות במסלול

  ​התנאים המלאים להשתתפות במסלול מפורטים בהוראת מנכ"ל מס' 1.2 – מסלול הכשרת עובדים ישראליים תוך כדי עבודה בענפי התעשייה והשירותים (On the job training).
  מעסיקים המעוניינים להשתתף במסלול נדרשים להגיש למחוז הרלוונטי את המסמכים הבאים:
  מעסיקים המעוניינים להגיש בקשה נוספת באותה שנה קלנדרית, נדרשים להגיש את המסמכים הבאים:
  במקרים חריגים בהם מעסיקים מעוניינים להגיש בקשה עבור עובד קיים המועסק אצל המעסיק בעבודה בלתי מקצועית וזקוק להסבה, יש לצרף גם את נספח ו' – טופס בקשה לסיוע בגין עובדים קיימים.